mer om rescaled
1370
page-template-default,page,page-id-1370,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

mer om rescaled

Mindre … vil si at vi ønsker at det skal være ca. 30 plasser i hver enhet, på både lavere og høyere sikkerhetsnivå.

I levekårsundersøkelser i norske fengsler kommer ofte de små fengslene best ut. Forskning viser at de strafferettslige prinsippene om normalitet, nærhet og riktig tilpasset sikkerhetsnivå er enklere å ivareta i de små fengslene.

 

I mindre miljø kommer mennesker nærmere hverandre. Å bygge tette relasjoner mellom ansatte og innsatte er viktig for å skape et tillitsbasert miljø, at innsatte får hjelpen de trenger og det kan gi et bedre utgangspunkt for oppfølging fram mot løslatelse.

 

Forskning og erfaring tilsier relasjonene i mindre fengsler er tettere, og veien til avgjørelser kortere. Det kan føre til færre misforståelser og frustrasjoner i fengselet.

Mindre_1-01-01

Tilrettelagte … vil si at vi ønsker at fengslene tilpasser seg hver enkelt innsattes evner, behov og forutsetninger, og at ingen innsatte soner under strengere sikkerhetsnivå enn nødvendig.

Å tilrettelegge for den enkeltes har stor betydning for å bygge selvtillit, forberede løslatelsen og utvikle seg som person. Tilretteleggingen må skje på to måter: Å sone på rett sikkerhetsnivå og tilrettelegge for den enkeltes situasjon.

 

Selv om det er et prinsipp i Norge at ingen skal sone på høyere sikkerhetsnivå enn nødvendig, er ikke dette alltid tilfelle i praksis. Nedbygd kapasitet i åpne fengsler gjør at flere er nødt til å sone i høysikkerhetsfengsler. Ikke bare koster soningsplasser på høysikkerhet vesentlig mer enn i åpne fengsler, men sannsynligheten for å pådra seg soningsskader øker i takt med sikkerhetsnivået. Dersom alle soner på riktig sikkerhetsnivå sparer vi samfunnet for unødvendige kostnader og innsatte for unødvendige institusjonsskader.

 

Samtidig vet vi at ingen innsatte er like. Unge førstegangssonere har andre behov enn eldre gjengangere eller rusavhengige. Fengselets utdannings- og arbeidstilbud, helsetilbud og aktiviteter må gjenspeile hvem som soner der. Mindre og tilrettelagte enheter, kan i større grad tilpasses hver enkelt innsatt, og gi dem hjelpen de trenger på vei ut av kriminalitet.

Tilpasset_ramme-01

Integrert i lokalsamfunnet … vil si at vi ønsker at man skal kunne fortsette å være en del av samfunnet selv om man soner.

Et lite fengsel kan ikke tilby alle samfunnstjenester, og bør heller ikke gjøre det. Innsatte i et integrert fengsel, tett på lokalsamfunn, nyttiggjør seg av funksjoner utenfor fengselet på lik linje med andre. Det kan være avgjørende å ha etablert kontakt med tjenestene en trenger for livet etter soning i god tid før løslatelse.

 

I Norge fratas du friheten ved dom, men du må ikke avskjæres fra samfunnet av den grunn. Likevel vet vi dette ofte er resultatet. Desto mer du mister tilknytningen til livet utenfor murene, desto lenger blir veien tilbake. Derfor ønsker vi fengsler som tilrettelegger for at innsatte samhandler, tilbyr tjenester og utgjør en ressurs i lokalsamfunnet rundt seg.

 

Flere små fengsler rundt om i landet kan ivareta innsattes rett til normalitet i hverdagen og tilrettelegge for nærhet til familie, nettverk og hjemsted.

Integrert i lokalsamfunnet_1-01-01